ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร

นอกจาก “ราคา” ที่เป็นตัวแปรแรกในการตัดสินใจ แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่ควรมองข้ามคือ
– ติดต่อง่าย สะดวก รวดเร็ว
– สามารถให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี ภาษีแก่กิจการได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
– สำนักงานบัญชีมีตัวตนอยู่จริง มีหลักแหล่งชัดเจน
– มีขอบเขตบริการบัญชีที่ตกลงให้บริการอย่างชัดเจน
– มีการส่งคืนเอกสารบัญชีและรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วนภายหลังปิดงบการเงินประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว
– จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่รับรองโดยสรรพากร
– สามารถขอดูงบทดลอง สมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภทและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้ตลอดเวลาเมื่อบริษัทต้องการ
– มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีเป็นผู้บริหารสำนักงาน เช่น ผู้ตรวจสสอบบัญชี หรือผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี

ราคาสมเหตุสมผล

สำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพจะมาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผล มีความสมดุลกันระหว่างราคากับเนื้องาน หากเนื้องานน้อย เอกสารไม่มาก แน่นอนว่าราคาย่อมถูกลง แต่ถ้าหากเอกสารมีจำนวนเยอะ ต้องทำหลายอย่าง รวมถึงความซับซ้อนของแต่ละกิจการ ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ขึ้นอยู่กับขอบเขตบริการบัญชีที่ตกลงให้บริการกัน

ติดต่อง่าย สะดวก รวดเร็ว

เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะติดต่อสำนักงานบัญชีแห่งไหน ในการติดต่อไปหาเพียงครั้งแรกก็สามารถตัดสินใจได้บางส่วนแล้วว่าจะเลือกสำนักงานบัญชีแห่งนี้ดีหรือไม่ ซึ่งถ้าหากติดต่อได้ง่าย โทรไปมีคนรับทันที พร้อมให้ข้อมูล สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว ย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ครั้งแรกอย่างแน่นอน
อีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีได้ว่า เมื่อผู้ประกอบการเลือกสำนักงานบัญชีนี้แล้ว จะไม่เงียบหาย โดยเฉพาะสำนักงานบัญชีคุณภาพจะต้องมีการจัดสรรพนักงานเพื่อมาดูแลบัญชีของเราโดยเฉพาะ เพื่อให้การติดต่อประสานงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานบัญชีมีตัวตนอยู่จริง มีหลักแหล่งชัดเจน

การมีตัวตนอยู่จริงและมีที่อยู่ชัดเจนของสำนักงานบัญชี ถือเป็นตัวแปรสำคัญอีกอย่างหนึ่ง สำหรับการเลือกจ้างสำนักงานบัญชี เนื่องจากในอนาคตหากเกิดอะไรขึ้น ผู้ประกอบการจะมั่นใจได้ว่า สำนักงานบัญชีที่เราเลือกจะอยู่คอยช่วยเหลือตลอด และผู้ประกอบการต้องสามารถขอดูงบทดลอง สมุดรายงาน สมุดแยกประเภท ได้ทุกเมื่อ ซึ่งจุดนี้ทางผู้ประกอบการมักจะไม่ทราบว่าทำได้และสามารถให้ทางสำนักงานบัญชีส่งให้ได้ทุกเดือน

อีกทั้งเอกสารบัญชีต่างๆ ของเราซึ่งต้องไปอยู่กับสำนักงานบัญชี หากมีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน มีตัวตนเอยู่จริงก็ยังเบาใจได้ว่าผู้ประกอบการจะสามารถหาสำนักงานเจอ  ที่สำคัญสำนักงานบัญชีควรจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพราะจะมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพงานและตรวจสอบได้

สามารถให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี ภาษีแก่กิจการได้

หลังจากพิจารณาแล้วว่าสำนักงานบัญชีแห่งนี้ ถูกต้องตรงกับสำนักงานบัญชีคุณภาพตั้งแต่ต้น จนมาถึงจุดที่จะต้องตกลงว่าจ้าง ผู้ประกอบการควรมีการสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง เพื่อพิจารณาว่าสำนักงานบัญชีนั้น มีความเข้าใจพื้นฐานในธุรกิจของเราแค่ไหน สามารถตอบคำถามและให้คำปรึกษาเราได้หรือไม่

ขอแนะนำว่าควรเลือกสำนักงานบัญชีที่มีผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯเป็นผู้บริหารของสำนักงานบัญชี  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร และประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า10 ปีจึงทำให้มั่นใจได้ว่ามีความรู้ความเข้าใจในหลากหลายธุรกิจ  ผู้สอบบัญชีหรือผู้ทำบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯจะมีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและจะต้องผ่านการอบรมวิชาชีพด้านบัญชีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีหรือกฎหมายภาษีอากร ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการได้ว่างบการเงินของบริษัทได้นำเสนอภายใต้หลักการบัญชีและภาษีอากรอย่างถูกต้องแล้ว

หากสนใจจ้างทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้ง หรือบริการอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อเราได้ที่ : บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด

line hkbaudit ติดต่อเรา