ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล และจดทะเบียนจัดตั้งครบวงจร

บริการจาก HKB AUDIT

เราคือทีมผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ สร้างสรรค์ และเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณมีความอุ่นใจที่ธุรกิจของคุณคู่ควร

บริการตรวจสอบภายในนำการตรวจสอบธุรกิจของคุณในเชิงลึกและอย่างละเอียดด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อย รับทำบัญชี ด้วยบริการของเรา คุณจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการตรวจสอบและประหยัดเวลาและเงินในกระบวนการ

บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

การบัญชีเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าเบื่อหน่าย โดยอาจมีข้อผิดพลาดมากมายที่อาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินอย่างมหาศาล ทีมนักบัญชีที่มีประสบการณ์ของ HKB AUDIT ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่มผลกำไรสูงสุดด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดและปัญหาด้านภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ

เราสามารถให้บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีซึ่งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นลูกค้าของเราพอใจกับบริการของเรามากเราจึงอยากเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนของหนึ่งของความพึงพอใจนี้

บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี

ซึ่งการตรวจสอบงบการเงินนั้นเป็นการให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อกิจการ

โดยการตรวจสอบบัญชีนั้นทางผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงของแต่กิจการและออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ทราบว่างบการเงินนั้นได้มีการายงานไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดไว้หรือไม่

ส่วนอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีนั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของงบการเงินความซับซ้อนของงบการเงินและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

บริการสอบทานงบการเงิน

เป้าหมายของเราคือให้นักลงทุนได้ทบทวนการเงิน การบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม จากบริษัทต่างๆ ที่เราได้ตรวจสอบ เราพบว่านักลงทุนที่ใช้บริการของเราสามารถประหยัดเงินลงทุนได้อย่างน้อย 10% บริการตรวจสอบงบการเงินสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร ทีมนักบัญชีที่ผ่านการรับรอง นักบัญชีนิติเวชและนักบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรองของเราสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทของคุณ เราให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดสำหรับลูกค้าของเราเมื่อเศรษฐกิจกลายเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น งบการเงินจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ บริการของเราช่วยคุณตรวจสอบงบการเงิน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เรายังเสนอบริการเพิ่มเติม เช่น การทบทวนการวิจัยตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ รายงานการตรวจสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย

บริการสอบทานงบการเงิน

การสอบทานงบการเงินเป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียแก่กิจการ โดยการสอบทานงบการเงินนั้นจะเน้นวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินงวดปัจจุบันกับงวดก่อนๆ เพื่อหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงเหตุการทางด้านการเงินที่สำคัญของกิจการในช่วงระยะเวลาที่สอบทาน ซึ่งข้อดีของการสอบทานงบการเงินคือจะทำได้รวดเร็วใช้ระยะเวลาไม่มากเท่ากับงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี แต่ทำให้ทราบถึงเหตุการทางการเงินที่สำคัญของกิจการ แต่ความเชื่อมั่นในตัวเลขของงบการเงินจะไม่สูงเท่ากับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด บริษัทที่รับทำงานด้านบัญชีทุกปรเภท เรามีทีมงานที่จบปริญญาตรีทางด้านการบัญชี และมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชีที่ไว้คอยบริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนในในเรื่องดังกล่าว

บริการตรวจสอบภายในกิจการ วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการ

บริการตรวจสอบภายในกิจการ

เป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการ

การวางระบบบัญชีและการออกแบบระบบการควบคุมภายในกิจการ ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดของข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนกิจการรวมถึงช่วยในการลดความเสียหายและสูญหายของทรัพย์สินของกิจการ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรของกิจการ ลดโอกาสการเกิดทุจริตในองค์กรและทำให้เกิดการโปร่งใสในกิจการและทำให้เกิดความเชื่อมั่นสูงในกิจการ ซึงการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการนั้นจะต้องมีการจัดผังองค์กรณ์ที่เหมาะสม การแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม รวมถึงแบ่งอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสม ซึ่งอัตราค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

บริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

บริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการหลาย ๆ รายจึงต้องการจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่มักมองหาการทำธุรกิจร่วมกับนิติบุคคลมากกว่าบุคคลธรรมดา เพราะสามารถตรวจสอบสถานะ ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้มีอำนาจรวมถึงสถานะทางการเงินได้ง่ายกว่า ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบอื่น

รายละเอียดการให้บริการ จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

  • ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน เสร็จสิ้น
  • ​ดำเนินการคัดเอกสารทั้งหมดจาก DBD พร้อมจัดส่งให้ลูกค้า ภายหลังจดทะเบียนเสร็จสิ้น
  • ให้ความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง รับ-ส่งเอกสารให้ถึงที่
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยราคาไม่แพง พร้อมบริการเสริมที่คุ้มค่า
  • ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน ทั่วประเทศไทย
* ไม่มีข้อผูกมัด การทำบัญชีต่อ หรือเรื่องอื่นๆ ภายหลังจากจดทะเบียนฯเสร็จสิ้น *

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการจดทะเบียน

 • ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเริ่มต้น 9,900 บาท
 • ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเริ่มต้น 5,500 บาท
 • ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้น 5,000 บาท
 • ค่าบริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมเริ่มต้น 4,000 บาท

อัตราค่าบริการด้านบัญชีและสอบบัญชี

 • ค่าบริการจัดทำบัญชีเริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน
 • ค่าบริการตรวจสอบบัญชีเริ่มต้น 5,000 บาท

Wealth Management or Wealth Planning. We’re Here to Help.

Wealth Management or Wealth Planning. We’re Here to Help.

บทความ ข่าวสาร และสาระน่ารู้

บทความ ข่าวสาร และสาระน่ารู้
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสุขภาพผู้มีเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสุขภาพผู้มีเงินได้ ธันวาคม 8, 2022 การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์อย่างไร การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ เบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบร…
 • hkbaudit ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหลักเกณฑ์อย่างไร ธันวาคม 7, 2022 การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท กองมรดกที่ยังไม่ได้แ…
 • hkbaudit รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สรุปรายการลดหย่อนภาษี ปี 2565 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธันวาคม 6, 2022 ค่าลดหย่อนส่วนตัว จำนวน 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนสำหรับคนมีเงินได้ทุกคนที่ยื่นภาษี ค่าลดหย่อนคู่สมรส จำนวน 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีเงินได้ หรือมีเงิน…
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร สำนักงานบัญชีคุณภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร พฤศจิกายน 24, 2022 นอกจาก “ราคา” ที่เป็นตัวแปรแรกในการตัดสินใจ แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่ควรมองข้ามคือ – ติดต่อง่าย สะดวก รวดเร็ว – สามารถให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี ภาษีแก่กิจการได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง – สำนักงานบัญชีมีตัว…
 • แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-(ฉบับที่-๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่-๒๓) พฤศจิกายน 23, 2022 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-(ฉบับที่-๒๓)
 • การวางระบบบัญชี การวางระบบบัญชี คืออะไร? พฤศจิกายน 23, 2022 การวางระบบบัญชีและการออกแบบระบบการควบคุมภายในกิจการ ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดของข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที…
line hkbaudit ติดต่อเรา