ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล และจดทะเบียนจัดตั้งครบวงจร

บริการจาก HKB AUDIT

เราคือทีมผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ สร้างสรรค์ และเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณมีความอุ่นใจที่ธุรกิจของคุณคู่ควร

บริการตรวจสอบภายในนำการตรวจสอบธุรกิจของคุณในเชิงลึกและอย่างละเอียดด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อย รับทำบัญชี ด้วยบริการของเรา คุณจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการตรวจสอบและประหยัดเวลาและเงินในกระบวนการ

บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

การบัญชีเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าเบื่อหน่าย โดยอาจมีข้อผิดพลาดมากมายที่อาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินอย่างมหาศาล ทีมนักบัญชีที่มีประสบการณ์ของ HKB AUDIT ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่มผลกำไรสูงสุดด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดและปัญหาด้านภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ

เราสามารถให้บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีซึ่งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นลูกค้าของเราพอใจกับบริการของเรามากเราจึงอยากเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนของหนึ่งของความพึงพอใจนี้

บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี

ซึ่งการตรวจสอบงบการเงินนั้นเป็นการให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อกิจการ

โดยการตรวจสอบบัญชีนั้นทางผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงของแต่กิจการและออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ทราบว่างบการเงินนั้นได้มีการายงานไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดไว้หรือไม่

ส่วนอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีนั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของงบการเงินความซับซ้อนของงบการเงินและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

บริการสอบทานงบการเงิน

เป้าหมายของเราคือให้นักลงทุนได้ทบทวนการเงิน การบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม จากบริษัทต่างๆ ที่เราได้ตรวจสอบ เราพบว่านักลงทุนที่ใช้บริการของเราสามารถประหยัดเงินลงทุนได้อย่างน้อย 10% บริการตรวจสอบงบการเงินสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร ทีมนักบัญชีที่ผ่านการรับรอง นักบัญชีนิติเวชและนักบัญชีสาธารณะที่ผ่านการรับรองของเราสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทของคุณ เราให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดสำหรับลูกค้าของเราเมื่อเศรษฐกิจกลายเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้น งบการเงินจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ บริการของเราช่วยคุณตรวจสอบงบการเงิน เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เรายังเสนอบริการเพิ่มเติม เช่น การทบทวนการวิจัยตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ รายงานการตรวจสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย

บริการสอบทานงบการเงิน

การสอบทานงบการเงินเป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียแก่กิจการ โดยการสอบทานงบการเงินนั้นจะเน้นวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินงวดปัจจุบันกับงวดก่อนๆ เพื่อหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงเหตุการทางด้านการเงินที่สำคัญของกิจการในช่วงระยะเวลาที่สอบทาน ซึ่งข้อดีของการสอบทานงบการเงินคือจะทำได้รวดเร็วใช้ระยะเวลาไม่มากเท่ากับงานตรวจสอบงบการเงินประจำปี แต่ทำให้ทราบถึงเหตุการทางการเงินที่สำคัญของกิจการ แต่ความเชื่อมั่นในตัวเลขของงบการเงินจะไม่สูงเท่ากับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด บริษัทที่รับทำงานด้านบัญชีทุกปรเภท เรามีทีมงานที่จบปริญญาตรีทางด้านการบัญชี และมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชีที่ไว้คอยบริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีความสนในในเรื่องดังกล่าว

บริการตรวจสอบภายในกิจการ วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการ

บริการตรวจสอบภายในกิจการ

เป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการ

การวางระบบบัญชีและการออกแบบระบบการควบคุมภายในกิจการ ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดของข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนกิจการรวมถึงช่วยในการลดความเสียหายและสูญหายของทรัพย์สินของกิจการ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรของกิจการ ลดโอกาสการเกิดทุจริตในองค์กรและทำให้เกิดการโปร่งใสในกิจการและทำให้เกิดความเชื่อมั่นสูงในกิจการ ซึงการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการนั้นจะต้องมีการจัดผังองค์กรณ์ที่เหมาะสม การแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม รวมถึงแบ่งอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสม ซึ่งอัตราค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

บริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

บริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการหลาย ๆ รายจึงต้องการจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่มักมองหาการทำธุรกิจร่วมกับนิติบุคคลมากกว่าบุคคลธรรมดา เพราะสามารถตรวจสอบสถานะ ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้มีอำนาจรวมถึงสถานะทางการเงินได้ง่ายกว่า ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั้นมีโอกาสทางธุรกิจมากกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบอื่น

รายละเอียดการให้บริการ จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

  • ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน เสร็จสิ้น
  • ​ดำเนินการคัดเอกสารทั้งหมดจาก DBD พร้อมจัดส่งให้ลูกค้า ภายหลังจดทะเบียนเสร็จสิ้น
  • ให้ความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง รับ-ส่งเอกสารให้ถึงที่
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยราคาไม่แพง พร้อมบริการเสริมที่คุ้มค่า
  • ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท /ห้างหุ้นส่วน ทั่วประเทศไทย
* ไม่มีข้อผูกมัด การทำบัญชีต่อ หรือเรื่องอื่นๆ ภายหลังจากจดทะเบียนฯเสร็จสิ้น *

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการจดทะเบียน

 • ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเริ่มต้น 9,900 บาท
 • ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเริ่มต้น 5,500 บาท
 • ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้น 5,000 บาท
 • ค่าบริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมเริ่มต้น 4,000 บาท

อัตราค่าบริการด้านบัญชีและสอบบัญชี

 • ค่าบริการจัดทำบัญชีเริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน
 • ค่าบริการตรวจสอบบัญชีเริ่มต้น 5,000 บาท

Wealth Management or Wealth Planning. We’re Here to Help.

Wealth Management or Wealth Planning. We’re Here to Help.

ติดต่อเรา หรือขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา หรือขอใบเสนอราคา

  ใบเสนอราคา

  บทความ ข่าวสาร และสาระน่ารู้

  บทความ ข่าวสาร และสาระน่ารู้
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสุขภาพผู้มีเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสุขภาพผู้มีเงินได้ ธันวาคม 8, 2022 การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์อย่างไร การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ เบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบร…
  • hkbaudit ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหลักเกณฑ์อย่างไร ธันวาคม 7, 2022 การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท กองมรดกที่ยังไม่ได้แ…
  • hkbaudit รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สรุปรายการลดหย่อนภาษี ปี 2565 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธันวาคม 6, 2022 ค่าลดหย่อนส่วนตัว จำนวน 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนสำหรับคนมีเงินได้ทุกคนที่ยื่นภาษี ค่าลดหย่อนคู่สมรส จำนวน 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีเงินได้ หรือมีเงิน…
  • สำนักงานบัญชีคุณภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร สำนักงานบัญชีคุณภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร พฤศจิกายน 24, 2022 นอกจาก “ราคา” ที่เป็นตัวแปรแรกในการตัดสินใจ แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่ควรมองข้ามคือ – ติดต่อง่าย สะดวก รวดเร็ว – สามารถให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี ภาษีแก่กิจการได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง – สำนักงานบัญชีมีตัว…
  • แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-(ฉบับที่-๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่-๒๓) พฤศจิกายน 23, 2022 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-(ฉบับที่-๒๓)
  • การวางระบบบัญชี การวางระบบบัญชี คืออะไร? พฤศจิกายน 23, 2022 การวางระบบบัญชีและการออกแบบระบบการควบคุมภายในกิจการ ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดของข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที…
  line hkbaudit ติดต่อเรา