ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และรับทำงานบัญชีทุกประเภท

HKB AUDIT COMPANY LIMITED

HKB AUDIT COMPANY LIMITED

ให้บริการด้านการบัญชี สอบบัญชี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร
และบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

เกี่ยวกับบริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด

บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 โดย นางสาวสาคร บัวดอก ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการความเชื่อมั่นทางบัญชีซึ่งได้แก่ การตรวจสอบงบการเงินประจำปี การสอบทานงบการเงิน และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องบัญชี เช่น บริการตรวจสอบภายในกิจการ บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการวางระบบบัญชี การควบคุมภายในกิจการ และการวางแผนทางภาษีอากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการเป็นต้น รวมถึงการให้บริการอิสระอื่นๆด้านบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีตามที่ BOI กำหนด

ให้บริการด้านการบัญชี สอบบัญชี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร และบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

ให้บริการด้านการบัญชี สอบบัญชี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร และบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

 • บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

  บริการตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด รับทำบัญชีโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี ซึ่งการตรวจสอบงบการเงินนั้น
 • บริการสอบทานงบการเงิน

  การสอบทานงบการเงิน เป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียแก่กิจการ
 • บริการตรวจสอบภายในกิจการ

  บริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • บริการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการ

  การวางระบบัญชีและการออกแบบระบบการควบคุมภายในกิจการ ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดของข้อมูลในงบการเงิน
 • บริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

  ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการหลาย ๆ รายจึงต้องการจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ

บทความ ข่าวสาร

บทความ ข่าวสาร และประกาศ HKB AUDIT COMPANY LIMITED
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสุขภาพผู้มีเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสุขภาพผู้มีเงินได้ ธันวาคม 8, 2022 การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์อย่างไร การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ เบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบร…
 • hkbaudit ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีหลักเกณฑ์อย่างไร ธันวาคม 7, 2022 การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท กองมรดกที่ยังไม่ได้แ…
 • hkbaudit รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สรุปรายการลดหย่อนภาษี ปี 2565 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธันวาคม 6, 2022 ค่าลดหย่อนส่วนตัว จำนวน 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนสำหรับคนมีเงินได้ทุกคนที่ยื่นภาษี ค่าลดหย่อนคู่สมรส จำนวน 60,000 บาท เป็นค่าลดหย่อนของคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีเงินได้ หรือมีเงิน…
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร สำนักงานบัญชีคุณภาพ ควรมีลักษณะอย่างไร พฤศจิกายน 24, 2022 นอกจาก “ราคา” ที่เป็นตัวแปรแรกในการตัดสินใจ แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่ควรมองข้ามคือ – ติดต่อง่าย สะดวก รวดเร็ว – สามารถให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี ภาษีแก่กิจการได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง – สำนักงานบัญชีมีตัว…
 • แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-(ฉบับที่-๒๓) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่-๒๓) พฤศจิกายน 23, 2022 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-(ฉบับที่-๒๓)
 • การวางระบบบัญชี การวางระบบบัญชี คืออะไร? พฤศจิกายน 23, 2022 การวางระบบบัญชีและการออกแบบระบบการควบคุมภายในกิจการ ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดของข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที…
line hkbaudit ติดต่อเรา