ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

About Us

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริการรับทำบัญชีทุกประเภท-hkbaudit
บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 โดย นางสาวสาคร บัวดอกที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการด้านการความเชื่อมั่นทางบัญชีซึ่งได้แก่ การตรวจสอบงบการเงินประจำปี การสอบทานงบการเงิน และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องบัญชี เช่น บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี บริการสอบทานงบการเงิน บริการตรวจสอบภายในกิจการ วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการ บริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

การควบคุมภายในกิจการและการวางแผนทางภาษีอากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการเป็นต้น โดยทางบริษัทของเรามีความมุ่งหมายที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเพื่อให้กิจการเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน

บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล และจดทะเบียนจัดตั้งครบวงจร
line hkbaudit ติดต่อเรา