ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสุขภาพผู้มีเงินได้

การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. เบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร
  2. หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
  3. เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  4. เบี้ยประกันสุขภาพตนเองที่จ่ายไป ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563
  5. ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้เอาประกันไว้ โดยบริษัทประกันฯ ต้องส่งข้อมูลของผู้เอาประกันด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 315)

ทำประกันสุขภาพเนื่องจาก COVID-19 นำมาหักลดหย่อนได้เท่าไหร่

บุคคลธรรมดาที่ได้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้แก่บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

กรมธรรม์เป็นชื่อบุตร สามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

การจ่ายเบี้ยประกันที่จะได้รับสิทธิ จะต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนเท่านั้น

หากผู้มีเงินได้ไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกัน แต่ได้มีการจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพจริง จะยังคงใช้สิทธิได้หรือไม่

ผู้มีเงินได้ที่ไม่แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด หากต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวภายหลัง ต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้เอาประกันไว้ให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติม

หากสนใจจ้างทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้ง หรือบริการอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อเราได้ที่ : บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด

line hkbaudit ติดต่อเรา