ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

การยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยการยื่นรายการประเมินตนเองมีกี่วิธี อะไรบ้าง

วิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการยื่นรายการประเมินตนเองมี 3 วิธีดังนี้

1.การยื่นรายการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด.93 ซึ่งแบ่งเป็น

(1) กรณีผู้มีเงินได้ได้รับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป (มาตรา 52 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

(2) กรณีได้รับเงินได้ที่เป็นเงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ผู้ให้เช่าได้รับกรรมสิทธิ์จากผู้เช่าเมื่อสร้างเสร็จ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์ไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 1/2526

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้ชำระตามวิธีการดังกล่าว ให้ถือเป็นเครดิตในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

2.การยื่นรายการเงินได้ครึ่งปีสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (5)(6)(7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน แต่ไม่รวมถึงเงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง รวมทั้งค่าอาคารหรือโรงเรือนที่ผู้ให้เช่าได้รับกรรมสิทธิ์จากผู้ให้เช่าเมื่อสร้างเสร็จ ทั้งนี้ โดยให้ยื่น แบบ ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกันยายนของปีภาษี (มาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) ภาษีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ชำระตามแบบ ภ.ง.ด.93 ให้ถือเป็นเครดิตในการยื่นรายการเงินได้ประจำปีต่อไป

3.การยื่นรายการเงินได้ประจำปีสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตลอดปีภาษีตาม แบบแสดงรายการต่อไปนี้ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป (มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 57 ทวิ มาตรา 57 ฉ และมาตรา 62 แห่งประมวลรัษฎากร)

แบบ ภ.ง.ด.90 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท หรือมีเงินได้ประเภทอื่นใดที่มิใช่เงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

แบบ ภ.ง.ด.91 กรณีผู้มีเงินได้ยื่นรายการด้วยตนเอง หรือ แบบ ภ.ง.ด.92 กรณีนายจ้างรับมอบอำนาจจากลูกจ้างให้ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้แทนด้วยสื่อดิสก์เก็ต ทั้งนี้ สำหรับท่านผู้มีเงินได้พึงประเมินจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

แบบ ภ.ง.ด.95 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ทำงานกับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) และประสงค์จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับภายใน 4 ปีนับแต่วันที่ทำงานกับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนี้

1.การยื่นรายการด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
2.การยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ยื่นแบบได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวัดหยุดราชการ
3.การยื่นแบบแสดงรายการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

Ref : https://www.bangkokbiznews.com/news/571184

หากสนใจจ้างทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้ง หรือบริการอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อเรา : บริษัท เอชเคบี ออดิท จำกัด

บริการรับทำบัญชี สอบบัญชี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร และบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

 • บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

  บริการตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด รับทำบัญชีโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี ซึ่งการตรวจสอบงบการเงินนั้น
 • บริการสอบทานงบการเงิน

  การสอบทานงบการเงิน เป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินในอีกรูปแบบหนึ่งโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียแก่กิจการ
 • บริการตรวจสอบภายในกิจการ

  บริการที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เกี่ยวกับการควบคุมภายในในกระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • บริการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในกิจการ

  การวางระบบัญชีและการออกแบบระบบการควบคุมภายในกิจการ ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกิจการเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดของข้อมูลในงบการเงิน
 • บริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

  ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการหลาย ๆ รายจึงต้องการจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ
line hkbaudit ติดต่อเรา